You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Wczytuję...

Polityka Prywatności

I. POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu dalup.pl (Serwis), czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest fimra Dalup z siedzibą przy ul. Obrońców Westerplatte 94, 40-335 Katowice, NIP: 9542625250 oraz REGON: 380020985 (Administrator). Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@dalup.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących użytkownikom zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@dpo24.pl
3. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
4. Administrator przetwarza dane osobowe w celu przesyłania informacji marketingowych (w tym newslettera) osobom zainteresowanym ofertą Administratora, w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie danych w tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”
5. Administrator przetwarza następujące dane osobowe w celu przesyłania informacji marketingowych: adres e-mail.
6. Przekazanie danych wskazanych w ust. 5. powyżej jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymywania newslettera. Konsekwencją niepodania wymaganych danych osobowych jest brak możliwości wysłania użytkownikowi informacji marketingowych.
7. Użytkownik korzystający z newslettera może w każdej chwili i bez podania przyczyny, zrezygnować z jego otrzymywania, wysyłając wiadomość e-mail na adres: kontakt@dalup.pl
8. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych do czasu wycofania zgody przez użytkownika.
9. Katalog odbiorców danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu usług z jakich korzysta użytkownik, ale również ze zgody użytkownika lub z przepisów prawa. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Administrator może przekaza
10. dane osobowe użytkownika – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym: podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze;
11. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych użytkownika do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).
12. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, użytkownikowi przysługuje:
 1. prawo dostępu do danych osobowych
 2. prawo do sprostowania danych osobowych
 3. prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym)
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 5. prawo do przenoszenia danych do innego administratora
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania
 7. prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzał dane osobowe użytkownika w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 8. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy użytkownik uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia
13. W celu realizacji wskazanych w ust. 19 powyżej praw należy skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@dalup.pl
14. Administrator zabezpiecza przetwarzane przez siebie dane osobowe zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, dotyczącymi ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.
15. Niniejsza Polityka Prywatności ma charakter informacyjny i dotyczy tylko Serwisu dalup.pl. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator sugeruje, aby każdy użytkownik po przejściu na inne strony, zapoznał się z obowiązującą tam polityką prywatności.
16. Administrator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w obowiązującej Polityce Prywatności w przypadku rozwoju technologii, zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w zakresie ochrony danych osobowych oraz w przypadku rozwoju Serwisu.
II. POLITYKA COOKIES
1. Administrator gromadzi informacje pozyskiwane automatycznie – logi systemów (tzw. rejestry zdarzeń), zawierające w szczególności publiczne adresy IP użytkowników odwiedzających Serwis i korzystających z usług świadczonych w ramach Serwisu. Logi systemów wykorzystywane są przez Administratora do celów statystycznych. Zbiorcze podsumowania w postaci statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących użytkowników odwiedzających Serwis.
2. Administrator, stosownie do przepisów art. 173-174 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, informuje o wykorzystywaniu plików cookies, które służą do zbierania informacji dotyczących korzystania przez użytkowników ze strony internetowej dalup.pl (Serwis).
3. W Serwisie wykorzystywane są pliki cookies – pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika i służące do korzystania ze stron Serwisu.
4. Celem wykorzystywania plików cookies przez Serwis jest:
 1. tworzenie analiz, raportów i statystyk dotyczących sposobu korzystania ze stron Serwisu przez użytkownikó
 2. dostosowanie zawartości Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwis
5. Za pomocą technologii cookies zbierane są jedynie anonimowe dane statystyczne o użytkownikach. Informacje uzyskiwane dzięki plikom cookie nie są przypisywane do konkretnej osoby i nie pozwalają jej zidentyfikować.
6. W trakcie odwiedzania Serwisu do urządzenia końcowego użytkownika wysyłany jest co najmniej jeden plik cookies w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. Informacje przesyłane przez przeglądarkę użytkownika są automatycznie rejestrowane przez Serwis.
7. Administrator nie udostępnia danych powiązanych z plikami cookies żadnym podmiotom zewnętrznym.
8. W Serwisie mogą znajdować się przyciski, narzędzia lub treści kierujące do usług innych firm, m.in.:mapy (Google Maps). Korzystanie z tych aplikacji może powodować przesyłanie informacji o użytkownikach do wskazanych zewnętrznych podmiotów.
9. Pliki cookies, przechowywane przez nie informacje oraz uzyskiwanie dostępu do tych informacji nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym lub oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.
10. Użytkownik może w dowolnym momencie w swojej przeglądarce zmienić ustawienia lub wyłączyć obsługę plików cookies, może to jednak spowodować niepoprawne funkcjonowanie Serwisu.
11. Jeżeli użytkownik nie dokona zmiany domyślnych ustawień przeglądarki internetowej w zakresie dotyczącym plików cookies, pliki te zostaną umieszczone na urządzeniu końcowym i będą wykorzystywane zgodnie z zasadami określonymi przez dostawcę przeglądarki internetowej.
12. Informacje na temat zarządzania plikami cookies w poszczególnych przeglądarkach – w tym w szczególności instrukcje zablokowania odbierania plików cookies – można znaleźć na stronach dedykowanych poszczególnym przeglądarkom:
 1. Chrome: link
 2. Firefox: link
 3. Internet Explorer: link
 4. Opera: link
 5. Safari: link
13. Użytkownicy, którzy po zapoznaniu się z informacjami dostępnymi w Serwisie, nie chcą aby pliki cookies pozostały zachowane w przeglądarce internetowej urządzenia, powinni usunąć je ze swojej przeglądarki po zakończeniu wizyty w Serwisie.